SPEL Gooi en Vechtstreek
van Leeuwenhoekstraat 55
1222 SH Hilversum

035 – 6836083

Ma, wo, do & vr: 13.00–13.30

Robert Vriesman

Ik ben Robert Vriesman, GZ-Psycholoog BIG en Psychotherapeut BIG en werk met veel plezier en enthousiasme sinds 2012 bij SPEL Gooi en Vechtstreek. Hiervoor heb ik gewerkt in diverse grote GGZ instellingen.

Cliënten melden zich bij mij aan met diverse klachten, zoals: somberheid, angst, vermoeidheid of andere fysieke klachten, problemen rondom het omgaan met lastige emoties (al dan niet na het meemaken van heftige gebeurtenissen), problemen rondom zelfbeeld/identiteit en zingeving, rouwproblemen, problemen in de omgang met anderen en persoonlijkheidsproblematiek.

Vertrouwen en veiligheid met ruimte voor je eigenheid zijn voor mij belangrijke trefwoorden. Ik ben breed opgeleid en heb diverse gereedschappen en behandelmethodes tot mijn beschikking uit de psychodynamische psychotherapie, schemagerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness (M.B.C.T.). Verder heb ik de mogelijkheid om in het kader van de behandeling en/of diagnostiek vragenlijsten in te zetten en kunnen we, indien noodzakelijk, digitaal met elkaar afspreken. Samen kijken we wat het beste bij je past. Een behandeling duurt bij mij kort wanneer dat kan en lang wanneer dat moet.

Behalve individuele behandeling geef ik ook M.B.C.T.-training in een groep. (Ik ben categorie 1 mindfulnesstrainer. Zie ook www.mindfulnesshilversum.com)

Indien noodzakelijk en/of wenselijk kan er bij mij ook een online consult plaatsvinden.

Ik heb met iedere zorgverzekeraar een contract.

BIG nummer psychotherapeut:
59916018116

BIG nummer GZ-psycholoog:
39916018125

Lidmaatschappen:
LVVP, VMBN

Werktijden:
maandag, dinsdagmiddag, woensdag en donderdag.

Meer informatie

Robert Vriesman gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34239130, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Robert Vriesman met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Robert Vriesman persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Robert Vriesman;
 3. bezoekers van www.spel55.nl;
 4. sollicitanten;
 5. alle overige personen die met Robert Vriesman contact opnemen of van wie Robert Vriesman persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Robert Vriesman verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, e-health of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Robert Vriesman zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3. Doeleinden verwerking
Robert Vriesman verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het beoordelen en afhandelen van een inschrijving of aanmelding;
 3. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. nakomen van wettelijke verplichtingen;
 5. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hier elders vermeld e-mailadres, dan verwijder ik deze informatie.

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Robert Vriesman neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Robert Vriesman) tussen zit.

6. Rechtsgrond
Robert Vriesman verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

7. Verwerkers
Robert Vriesman kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Robert Vriesman persoonsgegevens verwerken. Robert Vriesman sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Bedrijven met wie ik samenwerken zijn TrompBX (patiëntendossier CRSInternet), Vecozo (verplichte COV check) en Zorgmail (voor het beveiligd communiceren met verwijzers).

8. Persoonsgegevens delen met derden
Robert Vriesman deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Robert Vriesman deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

9. Doorgifte buiten de EER
Robert Vriesman geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Robert Vriesman ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

10. Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Robert Vriesman is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

11. Bewaren van gegevens
Robert Vriesman bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Robert Vriesman hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

12. Wijzigingen privacystatement
Robert Vriesman kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Robert Vriesman gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

13. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Robert Vriesman te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Robert Vriesman door een e-mailbericht te sturen naar robert apenstaartje spel55 punt nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Robert Vriesman persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Robert Vriesman door een e-mailbericht te sturen naar psychotherapiepraktijkvriesman apenstaartje outlook punt com. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Download hier het nieuwe kwaliteitsstatuut van Robert Vriesman.

Voor klachten kunt u onder andere het kwaliteitsstatuut bekijken.
Verdere informatie kunt op internet bij onze beroepsvereniging LVVP vinden. Klik daarvoor hier.
Tevens kunt u hier het LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten vinden.