SPEL Gooi en Vechtstreek
van Leeuwenhoekstraat 55
1222 SH Hilversum

035 – 6836083

Ma, wo, do & vr: 13.00–13.30

Willeke Sijbers

Ik ben Willeke Sijbers, GZ-psycholoog BIG en psychotherapeut BIG. Ik ben sinds 1998 werkzaam als zelfstandig vrijgevestigde bij het SPEL Gooi en Vechtstreek.

Het belangrijkste is contact te maken met mensen om veiligheid te creëren van waaruit we kunnen samenwerken.

Mijn houding als behandelaar is open, transparant, betrokken en direct waar nodig. Ik ga uit van de kracht van mensen, van hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Op een gelijkwaardige wijze probeer ik contact te maken, zonder vooringenomen te zijn, te luisteren naar uw klachten en problemen. Dit doe ik met mijn kennis, kunde en ervaring als psychotherapeut.

o.a. Cognitieve gedragstherapie, Schemagerichte therapie, EMDR.

Het doel van de behandeling is, te onderzoeken waar uw klachten vandaan komen, inzicht te verkrijgen en u uit te dagen om andere keuzes in uw leven te maken, waardoor uw klachten zullen verminderen.

BIG nummer psychotherapeut:
29048364516

BIG nummer GZ-psycholoog:
09048364525

Lidmaatschappen:
LVVP, NIP, VEN, VGCT (belangstellend lid).

Werktijden:
dinsdag, donderdag en vrijdag. Soms op woensdagochtend.

Meer informatie

Willeke Sijbers gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32159049, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Willeke Sijbers met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Willeke Sijbers persoonsgegevens verwerkt:

1.  (potentiële) patiënten;
2. bezoekers aan de praktijk van Willeke Sijbers
3. bezoekers van www.spel55.nl;
4. sollicitanten;
5. alle overige personen die met Willeke Sijbers contact opnemen of van wie Willeke Sijbers persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Willeke Sijbers verwerkt persoonsgegevens die:

1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking, bijeenkomst of via een e-health contact), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Willeke Sijbers zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3. Doeleinden verwerking
Willeke Sijbers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het beoordelen en afhandelen van een inschrijving of aanmelding;
 3. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 5. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hier elders vermeld e-mailadres, dan verwijder ik deze informatie.

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Willeke Sijbers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Willeke Sijbers) tussen zit. 

6. Rechtsgrond
Willeke Sijbers verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

7. Verwerkers
Willeke Sijbers kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Willeke Sijbers persoonsgegevens verwerken. Willeke Sijbers sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Bedrijven met wie ik samenwerk zijn Medicore (patiëntendossier), Qualiview/Reflectum (effectmetingsonderzoek), Vecozo (verplichte COV check), Karify (platform voor E-Health en beveiligd e-mailen) en Zorgmail voor het beveiligd communiceren met verwijzers.

8. Persoonsgegevens delen met derden
Willeke Sijbers deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Willeke Sijbers deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

9. Doorgifte buiten de EER
Willeke Sijbers geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Willeke Sijbers voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

10. Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Willeke Sijbers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt. 

11. Bewaren van gegevens
Willeke Sijbers bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Willeke Sijbers hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

12. Wijzigingen privacystatement
Willeke Sijbers kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Willeke Sijbers gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

13. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Willeke Sijbers te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Willeke Sijbers door een e-mailbericht te sturen naar spelsijbers apenstaartje kpnmail punt nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Willeke Sijbers persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Willeke Sijbers door een e-mailbericht te sturen naar spelsijbers apenstaartje kpnmail punt nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Download hier het nieuwe kwaliteitsstatuut van Willeke Sijbers

Voor klachten kunt u onder andere het kwaliteitsstatuut bekijken.
Verdere informatie kunt op internet bij onze beroepsvereniging LVVP vinden. Klik daarvoor hier.
Tevens kunt u hier het LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten vinden.