SPEL Gooi en Vechtstreek
van Leeuwenhoekstraat 55
1222 SH Hilversum

035 – 6836083

Ma, wo, do & vr: 13.00–13.30

Suzanne Ponsioen

Ik ben Suzanne Ponsioen, psycholoog/psychotherapeut BIG. Ik werk met veel plezier sinds 2015 bij SPEL Gooi en Vechtstreek. Hiervoor heb ik gewerkt in grote GGZ-instellingen, en binnen de forensische psychiatrie. Ik werk graag samen met cliënten aan de vermindering van diverse klachten. Dat zijn bijvoorbeeld: angstklachten, fobieën, somberheid, klachten ontstaan door/na het meemaken van trauma en/of heftige gebeurtenissen, persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsproblematiek, terugkerende problemen in sociale relaties, zelfbeeld, en/of rondom het hanteren van emoties. De duur van de behandeling bepaal ik samen met een cliënt, en kan kort zijn, of juist langer als dit nodig is. Het allerbelangrijkste ‘gereedschap’ voor verandering is wat mij betreft een (voldoende) veilige behandelrelatie. Hierbinnen maak ik gebruik van schemagerichte therapie, psychodrama, EMDR en/of cognitieve gedragstherapie.

BIG nummer psychotherapeut:
49913256616

Lidmaatschappen:
LVVP, NVGP, VGCT (lid en geregistreerd als supervisor/leertherapeut), VEN (aspirant-lid)

Werktijden:
maandag, dinsdag,  donderdag en vrijdag.

Supervisie kan in overleg ook op andere tijden of locaties plaatsvinden.

Meer informatie

Suzanne Ponsioen gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61154148, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Suzanne Ponsioen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing
  Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Suzanne Ponsioen persoonsgegevens verwerkt:
 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Suzanne Ponsioen
 3. bezoekers van www.spel55.nl;
 4. sollicitanten;
 5. alle overige personen die met Suzanne Ponsioen contact opnemen of van wie Suzanne Ponsioen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens
  Suzanne Ponsioen verwerkt persoonsgegevens die:
 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking, bijeenkomst of via een e-health contact), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Suzanne Ponsioen zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.
 4. vastgelegd zijn op video-opnames tijdens sessies. Deze video-opnames worden enkel gemaakt na uitdrukkelijke mondelinge toestemming.
 1. Doeleinden verwerking
  Suzanne Ponsioen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het beoordelen en afhandelen van een inschrijving of aanmelding;
 3. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 5. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.
 6. Persoonsgegevens welke eventueel vastgelegd zijn op video-opnames worden alleen gebruikt t.b.v. nascholing van Suzanne Ponsioen en/of in individuele supervisie, en/of voor intervisie-doeleinden.
 1. Rechtsgrond
  Suzanne Ponsioen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers
  Suzanne Ponsioen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Suzanne Ponsioen persoonsgegevens verwerken. Suzanne Ponsioen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Bedrijven met wie ik samenwerk zijn Prosoftware (patiëntendossier), Qualiview/Reflectum (effectmetingsonderzoek), Telepsy (voor zo nodig aanvullende diagnostische vragenlijsten), Vecozo (verplichte COV check en declaratieverkeer), Clientenlogin (platform voor E-Health en beveiligd e-mailen) en Zorgmail (beveiligd communiceren met verwijzers).
 1. Persoonsgegevens delen met derden
  Suzanne Ponsioen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Suzanne Ponsioen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 1. Doorgifte buiten de EER
  Suzanne Ponsioen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Suzanne Ponsioen er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 1. Hyperlinks
  De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Suzanne Ponsioen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt. 
 1. Bewaren van gegevens
  Suzanne Ponsioen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Suzanne Ponsioen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigingen privacystatement
  Suzanne Ponsioen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Suzanne Ponsioen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 1. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht Suzanne Ponsioen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Suzanne Ponsioen door een e-mailbericht te sturen naar psychotherapiepraktijkponsioen[at]gmail [punt]com. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Suzanne Ponsioen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Suzanne Ponsioen door een e-mailbericht te sturen naar psychotherapiepraktijkponsioen[at]gmail [punt]com. Een klacht tracht Suzanne Ponsioen naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Download hier het nieuwe kwaliteitsstatuut van Suzanne Ponsioen.

Voor klachten kunt u onder andere het kwaliteitsstatuut bekijken.
Verdere informatie kunt op internet bij onze beroepsvereniging LVVP vinden. Klik daarvoor hier.
Tevens kunt u hier het LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten vinden.