SPEL Gooi en Vechtstreek
van Leeuwenhoekstraat 55
1222 SH Hilversum

035 – 6836083

Ma, wo, do & vr: 13.00–13.30

Odile Kortman

Ik ben Odile Kortman, gz-psycholoog/psychotherapeut. Ik heb me in mei 2022 aangesloten bij SPEL Gooi en Vechtstreek. Eerder heb ik ruim 20 jaar bij grote ggz-instellingen gewerkt. Ook heb ik een aantal jaren geleden een kleine vrijgevestigde praktijk gehad.

Psychotherapeuten zijn getraind om ‘tussen de regels door’ te luisteren, terug te geven wat zij vanuit hun expertise horen en zien en om mensen te stimuleren zichzelf vragen te stellen. Dit alles gerelateerd aan de behandeldoelen.

Mijn werkwijze is mede afhankelijk van de cliënt(e), zijn/haar hulpvraag, problemen en klachten. Niet elke aanpak past bij ieder mens of bij ieder probleem. Ik gebruik methodieken uit verschillende stromingen: cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie en systeemtherapie.

Anderen zeggen over mij dat ik sensitief ben, met een nuchtere toon, no-nonsense met humor.

BIG nummer psychotherapeut:
49057185316

BIG nummer GZ-psycholoog:
29057185325

Lidmaatschappen: LVVP

Werktijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Voor 2023 heb ik met alle verzekeraars contracten, behalve met ONVZ (VVAA en Jaaah). 

Meer informatie

Odile Kortman gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57866333, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Odile Kortman met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Odile Kortman persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Odile Kortman
 3. bezoekers van www.spel55.nl;
 4. sollicitanten;
 5. alle overige personen die met Odile Kortman contact opnemen of van wie Odile Kortman persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Odile Kortman verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking, bijeenkomst of via een e-health contact), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Odile Kortman zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.
 4. vastgelegd zijn op video-opnames tijdens sessies. Deze video-opnames worden enkel gemaakt na uitdrukkelijke mondelinge toestemming.

3. Doeleinden verwerking
Odile Kortman verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het beoordelen en afhandelen van een inschrijving of aanmelding;
 3. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 5. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.
 6. Persoonsgegevens welke eventueel vastgelegd zijn op video-opnames worden alleen gebruikt t.b.v. nascholing van Odile Kortman en/of in individuele supervisie, en/of voor intervisie-doeleinden.

4. Rechtsgrond
Odile Kortman verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Odile Kortman kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Odile Kortman persoonsgegevens verwerken. Odile Kortman sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Bedrijven met wie ik samenwerk zijn Prosoftware en TrompBX/CRSInternet (patiëntendossiers), Qualiview/Reflectum en Embloom (effectmetingsonderzoek), Vecozo (verplichte COV check en declaratieverkeer), Clientenlogin (platform voor E-Health en beveiligd e-mailen) en Zorgmail (beveiligd communiceren met verwijzers).

6. Persoonsgegevens delen met derden
Odile Kortman deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Odile Kortman deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Odile Kortman geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Odile Kortman er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Odile Kortman is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

9. Bewaren van gegevens
Odile Kortman bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Odile Kortman hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

10. Wijzigingen privacystatement
Odile Kortman kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Odile Kortman gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Odile Kortman te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Odile Kortman door een e-mailbericht te sturen naar psychotherapie.kleiberg[at]gmail [punt]com.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Odile Kortman persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Odile Kortman door een e-mailbericht te sturen naar psychotherapie.kleiberg[at]gmail [punt]com. Een klacht tracht Odile Kortman naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Download hier het kwaliteitsstatuut van Odile Kortman.

Voor klachten kunt u onder andere het kwaliteitsstatuut bekijken.
Verdere informatie kunt op internet bij onze beroepsvereniging LVVP vinden. Klik daarvoor hier.
Tevens kunt u hier het LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten vinden.