SPEL Gooi en Vechtstreek
van Leeuwenhoekstraat 55
1222 SH Hilversum

035 – 6836083

Ma, wo, do & vr: 13.00–13.30

Karin Zeekaf

Ik ben Karin Zeekaf, Klinisch psycholoog BIG en psychotherapeut BIG. Sinds januari 2017 werk ik bij SPEL Gooi en Vechtstreek, na ruim 25 jaar in diverse grote GGZ instellingen te hebben gewerkt.

Cliënten melden zich bij mij onder andere aan met angstklachten, stemmingsklachten, trauma gerelateerde problematiek, emotieregulatie problemen, vastgelopen relaties, problemen rondom identiteit en zelfbeeld, psychosomatische klachten (o.a. gerelateerd aan burn-out en hooggevoeligheid), rouwproblematiek en zingevingsproblematiek. Daarbij vind ik het belangrijk dat cliënten zich binnen de therapie geaccepteerd en gerespecteerd voelen en dat er een basis is van hoop en vertrouwen. Ik behandel cliënten vanuit verschillende therapeutische denkkaders ( o.a. inzichtgevende ervaringsgerichte therapie, cognitieve therapie en systeemtherapie), afgestemd op de klachten / problemen en hulpvraag op dat moment. Daarnaast werk ik met (tafel)opstellingen. Indien passend is het mogelijk om een partner of andere familieleden bij de behandeling te betrekken.

BIG nummer psychotherapeut:
09047428216

BIG nummer klinisch psycholoog:
99047428225

Lidmaatschappen:
LVVP, NVP, VPeP (lid en geregistreerd als supervisor en leertherapeut), NVRG.

Werktijden:
dinsdag, donderdag en vrijdag.

Meer informatie

Karin Zeekaf, gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66238455, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Karin Zeekaf met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Karin Zeekaf persoonsgegevens verwerkt:
 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Karin Zeekaf;
 3. bezoekers van www.spel55.nl;
 4. sollicitanten;
 5. alle overige personen die met Karin Zeekaf contact opnemen of van wie Karin Zeekaf persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers;
 1. Verwerking van persoonsgegevens
  Karin Zeekaf  verwerkt persoonsgegevens die:
 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Karin Zeekaf zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 1. Doeleinden verwerking
  Karin Zeekaf verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het beoordelen en afhandelen van een inschrijving of aanmelding;
 3. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor therapiesessies en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 5. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
  Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hier elders vermeld e-mailadres, dan verwijder ik deze informatie.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming
  Karin Zeekaf neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karin Zeekaf) tussen zit.
 1. Rechtsgrond
  Karin Zeekaf verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een therapiesessie;
 1. Verwerkers
  Karin Zeekaf kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Karin Zeekaf persoonsgegevens verwerken. Karin Zeekaf sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Bedrijven met wie ik samenwerk zijn bijvoorbeeld CRS (patiëntendossier), Vecozo (verplichte COV check) en Zorgmail voor het beveiligd communiceren met verwijzers.
 1. Persoonsgegevens delen met derden
  Karin Zeekaf deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Karin Zeekaf deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 1. Doorgifte buiten de EER
  Karin Zeekaf geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Karin Zeekaf ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 
 1. Hyperlinks
  De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Karin Zeekaf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.
 1. Bewaren van gegevens
  Karin Zeekaf bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Karin Zeekaf hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigingen privacystatement
  Karin Zeekaf kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Karin Zeekaf gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 
 1. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht Karin Zeekaf te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Karin Zeekaf door te bellen naar 035-6836083. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Karin Zeekaf persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Karin Zeekaf door te bellen naar 035-6836083. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Download hier het nieuwe kwaliteitsstatuut van Karin Zeekaf.

Voor klachten kunt u onder andere het kwaliteitsstatuut bekijken.
Verdere informatie kunt op internet bij onze beroepsvereniging LVVP vinden. Klik daarvoor hier.
Tevens kunt u hier het LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten vinden.