SPEL Gooi en Vechtstreek
van Leeuwenhoekstraat 55
1222 SH Hilversum

035 – 6836083

Ma, wo, do & vr: 13.00–13.30

Anouk Hams

Mijn naam is Anouk Hams, GZ- psycholoog en psychotherapeut. Momenteel specialiseer ik mij in de psychoanalytische psychotherapie bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP). Ik heb ruim 20 jaar gewerkt in grotere GGZ-instellingen. Sinds 2023 ben ik aangesloten bij SPEL Gooi & Vechtstreek.

Iedereen loopt wel eens vast in zijn leven of raakt uit evenwicht. Telkens weer zullen we onszelf moeten aanpassen afhankelijk van de levensfase waarin we zitten, de eisen die er aan onszelf gesteld worden en de ervaringen die we opdoen. Vaak vinden we na deze veranderingen opnieuw een evenwicht, met steun van de mensen om ons heen. Soms lukt dit niet, of kom je steeds in dezelfde patronen/ valkuilen terecht. Dan kan psychotherapie wenselijk zijn.

Psychotherapie is een persoonsgerichte gesprekstherapie waarin veel aandacht is voor de relatie tussen cliënt en therapeut. Psychotherapie kan meer inzicht geven in jezelf in relatie tot anderen. Inzicht in de vaak onbewuste motieven die bepalen wat je denkt, voelt en doet. Zelfkennis geeft dikwijls houvast en maakt de eigen bewegingsvrijheid groter, waardoor je zelf weer verder kunt.

Ik werk vanuit verschillende behandelkaders, maar vooral vanuit het psychodynamisch kader met de methoden AFT en MBT. Verder ben ik geschoold in Schematherapie en EMDR en imaginaire rescripting. Binnen al deze behandelkaders staat de emotie centraal; ik geloof dat daar de wezenlijke veranderingen plaatsvinden.

U kunt bij mij terecht met langdurige angst- spanningsklachten, geremdheid, moeite met herkennen of reguleren van emoties, stemmingsklachten, trauma gerelateerde klachten, terugkerende moeilijkheden in het contact met anderen, of in het dagelijks leven (o.a. werk), persoonlijkheidsproblematiek, problemen met identiteit of zelfbeeld.

Komen we na enkele intakegesprekken tot een match, dan zal ik u informeren over de meest passende behandelmethode (behandelplan, bereikbaarheid, inzagerecht). Ervaart u na de intake geen klik of denk ik dat u elders beter baat heeft bij een behandelmethode dan zoeken we samen naar een alternatief.

Neemt u gerust contact op voor de mogelijkheden binnen de praktijk.

BIG nummer psychotherapeut:
69048098316

BIG nummer GZ-psycholoog:
49048098325

Lidmaatschappen:
LVVP, SFT, VEN

Werktijden:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten, behalve met Zorgverzekeraar CZ (OHRA, NN, Just en CZ direct). Indien u een restitutiepolis heeft dan zijn er waarschijnlijk mogelijkheden tot (een beperkte) vergoeding. Informeert u hierover bij uw zorgverzekering.

Meer informatie

Anouk Hams, gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89165578 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Anouk Hams met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Anouk Hams persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Anouk Hams;
 3. bezoekers van www.spel55.nl;
 4. sollicitanten;
 5. alle overige personen die met Anouk Hams contact opnemen of van wie Anouk Hams persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Anouk Hams verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, e-health of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Anouk Hams zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. in het kader van bijscholing vastgelegd zijn op video- opnames tijdens sessie. Dergelijke opnames worden alleen gemaakt na uitdrukkelijke mondelinge en schriftelijke toestemming.

3. Doeleinden verwerking
Anouk Hams verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het beoordelen en afhandelen van een inschrijving of aanmelding;
 3. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. nakomen van wettelijke verplichtingen;
 5. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 6. persoonsgegevens welke zijn verwerkt in video-opnames worden alleen gebruikt in het kader van nascholing van Anouk Hams of individuele of groepssupervisie doeleinden.

4. Rechtsgrond
Anouk Hams verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Anouk Hams kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Anouk Hams persoonsgegevens verwerken. Anouk Ham sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Bedrijven met wie ik samenwerk zijn Axians (digitale transformatie/elektronisch cliënten dossier), Vecozo ( verplichte COV- controle op verzekeringsgegevens- check en declaratie verkeer), Zivver (beveiligd mail verkeer).

6. Persoonsgegevens delen met derden
Anouk Hams deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Anouk Hams deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Anouk Hams geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Anouk Hams ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

8. Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Anouk Hams is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, -indien aanwezig- van de website die je bezoekt.

9. Bewaren van gegevens
Anouk Hams bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Anouk Hams hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

10. Wijzigingen privacystatement
Anouk Hams kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Anouk Hams gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

13. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Anouk Hams te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Anouk Hams door een e-mailbericht te sturen naar AHams@spel55.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Anouk Hams persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Anouk Hams door een e-mailbericht te sturen naar AHams@spel55.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Download hier het kwaliteitsstatuut van Anouk Hams

Voor klachten kunt u onder andere het kwaliteitsstatuut bekijken.
Verdere informatie kunt op internet bij onze beroepsvereniging LVVP vinden. Klik daarvoor hier.
Tevens kunt u hier het LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten vinden.